گفت و گو با مدير نوسازي و تحول اداري دانشگاه
مهرانپور از امتيازات خاص كاركنان استان خراسان جنوبي براي ارتقاء شغلي گفت
بنا به گزارش روابط عمومي دانشگاه، با توجه به سوالات متعدد همكاران دانشگاه به منظور آشنايي با روند ارتقاء شغلي و اتفاقات خوبي كه در حوزه نوسازي و تحول اداري دانشگاه در سال گذشته رخ داده است، از حسين مهرانپور مدير نوسازي و تحول اداري دانشگاه دعوت كرديم تا با حضور در دفتر مدير روابط عمومي دانشگاه، در اين ارتباط گفت و گويي داشته باشيم.

مهرانپور كارشناس ارشد مديريت تحول اداري است كه با 18 سال سابقه كاري در دانشگاه، سابقه 8 سال فعاليت و مديريت در اين حوزه را دارد.

تمام توان خود را براي دست يابي دانشگاه به اهداف كلان وزارت بهداشت به كار مي گيريم

مدير نوسازي و تحول اداري دانشگاه با بيان اينكه در اين مديريت گروه هاي تشكيلات و طبقه بندي مشاغل، آموزش و توانمندسازي و تحول اداري مشغول فعاليت هستند گفت: سياست گذاري ، برنامه ريزي ، هماهنگي ، نظارت ، پايش و ارزيابي عملكرد در زمينه برنامه هاي تحول اداري از رسالت و وظايف مديريت نوسازي و تحول اداري دانشگاه است كه اين مديريت همراه و همگام با ساير حوزه هاي دانشگاه ، تمام توان خود را براي دست يابي به اهداف كلان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي بكار مي گيرد.

حسين مهرانپور با اظهار اينكه درج مدرك تحصيلي، شرايط احراز پست هاي سازماني، ارتقاء طبقه و رتبه كاركنان و طبقات تشويقي و... درگروه طبقه بندي مشاغل انجام مي شود گفت: مسير درج مدرك تحصيلي به اين گونه است كه درخواست افراد متقاضي در صورت موافقت مسئول هر حوزه و واحد دانشگاه، در كميته مهندسي مشاغل دانشگاه مطرح مي شود و در صورت داشتن شرايط احراز پست سازماني، درج مدرك تحصيلي انجام مي شود.

وي با بيان اينكه براي احراز هر پست سازماني شرايطي تعريف شده است خاطرنشان كرد: داشتن حداقل خصوصيات و توانايي ها در مواردي مانند تحصيلات، مهارت ها، تجربه و... براي قبول مسئوليت و انجام وظايف هر يك از پست هاي سازماني لازم و ضروري است.

امتيازات خاص كاركنان استان خراسان جنوبي براي ارتقاء شغلي

مدير نوسازي و تحول اداري دانشگاه با اعلام اينكه از سال 88 روند ارتقاء كاركنان تغيير كرده است گفت: براي كاركناني كه در استان خراسان جنوبي مشغول به كار هستند با توجه به محروميت هاي كه دارد امتيازات خاصي در نظر گرفته شده است

مهرانپور اضافه كرد: در دانشگاه هاي برخوردار براي مدارك كارشناسي و بالاتر به ازاي هر 4 سال خدمت يك ارتقاء طبقه صورت مي گيرد ولي در علوم پزشكي بيرجند  به ازاي هر 2 سال تجربه ارتقاء طبقه انجام مي شود.

وي با بيان اينكه به فرض كارمندي در سال 88 در دانشگاه استخدام شده است خاطرنشان كرد: با 12 سال خدمت به سقف طبقه هايي كه در 30 سال خدمت بايد كسب مي كرد مي رسد و در مورد ارتقاء رتبه نيز در مناطق برخوردار به ازاي هر 6 سال و در خراسان جنوبي پرسنل به ازاي هر 3 سال مي توانند به مزاياي ارتقاء رتبه دست يابند.

مهرانپور تاكيد كرد: در بحث ارتقاء طبقه فقط تجربه برمبناي سنوات خدمت اهميت دارد و در ارتقاء رتبه ارزشيابي افراد و گذراندن دوره هاي آموزشي مورد نياز ملاك است، ضمن اينكه به ازاي  5 سال خدمت افرادي كه نمره ارزشيابي خوبي كسب كرده باشند طبقات تشويقي دريافت مي كنند.

وي خاطرنشان كرد: 918 مورد ارتقاء طبقه و 467 مورد ارتقاء رتبه شغلي و 38 مورد تبديل وضعيت پست سازماني در سال گذشته داشته ايم.

مدير نوسازي و تحول اداري دانشگاه با اشاره به سلسله رتبه هايي كه در مشاغل دانشگاه مشخص شده است و پرسنل مي توانند با كسب شرايط لازم، به آنها ارتقاء يابند گفت: براي مشاغل كارشناسي و بالاتر در پنج رتبه(مقدماتي، پايه، ارشد، خبره و عالي) و در مشاغل پايين تر از كارشناسي در سه رتبه( مقدماتي، پايه و ارشد) تعريف مي شود.

مهرانپور با بيان اينكه تا رتبه ارشد در كميته مهندسي مشاغل دانشگاه بررسي و اعمال مي شود گفت: در رتبه هاي خبره و عالي پس از تاييد مركز توسعه و تحول اداري وزارت بهداشت اعمال رتبه انجام مي شود.

وي اضافه كرد:  براي اعمال رتبه عالي، پس از بررسي در كميته مهندسي مشاغل دانشگاه به كميسيون تحول اداري دانشگاه ارجاع مي شود و پس از تاييد اين كميسيون به مركز توسعه و تحول اداري وزارت بهداشت ارسال مي شود.

مدير نوسازي و تحول اداري دانشگاه خاطرنشان كرد: حذف، ايجاد، افزايش پست سازماني، اصلاح ساختار و... در گروه تشكيلات پيگيري مي شود.

براي رسيدن به اهداف سازماني آموزش سرلوحه كار قرار گيرد

مهرانپور با اظهار اينكه توانمندي سازي براي كاركنان يك الزام است و براي رسيدن به اهداف سازماني بايد آموزش را سرلوحه كار خود قرار دهيم گفت: آموزش ها در چند دسته تخصصي مربوطه به رشته فرد، دوره هاي عمومي براي تمامي كاركنان و مديريتي بر مبناي نيازي كه تشخيص داده مي شود برگزار مي شود

وي با بيان اينكه دوره هاي آموزشي را به صورت الكترونيكي و ويديو كنفرانس برگزار مي كنيم خاطرنشان كرد: هزينه و زمانبر بودن و روند پاسخگويي كندتر به ارباب رجوع  به دليل عدم حضور در محل كار در دوره هاي حضوري از دلايل بردن دوره هاي آموزشي به سمت غير حضوري بودن آن است.

مدير نوسازي و تحول اداري دانشگاه با اشاره به مزاياي برگزاري دوره هاي آموزشي اظهار داشت: در ارزيابي و ارزشيابي كاركنان، تمديد استخدام پيماني و... اهميت دارد بنابراين موظف هستيم آموزش و توانمند سازي كاركنان را داشته باشيم.

توقف استفاده از مزاياي گواهينامه نوع دو از اواخر سال 1392

مهرانپور با اعلام اينكه تا سال 1390 افراد بر اساس مجموعه اي از آموزش هايي كه مي گذراندند گواهينامه نوع 2 دريافت مي كردند گفت: از ابتداي سال 91 آئين نامه جديدي بر دانشگاه حاكم شد كه از مقاطع كارشناسي به بالاتر كه از آن به عنوان گواهينامه پژوهشي تخصصي نام برده مي شود افراد بايد در يك آزمون جامع از سوي وزارت بهداشت شركت مي كردند كه متاسفانه در اواخر سال 92 مسير استفاده از مزاياي اين گواهينامه به طور كامل متوقف شد.
وي با اشاره به اينكه پيگيري سياست هاي كلي و نقشه راهاصلاح نظام اداري در گروه تحول اداري انجام مي شود گفت: تشكيل كميته هاي تخصصي ابلاغي از وزارت بهداشت، سازمان مديريت، استانداري ها، برنامه عملياتي سه ساله اصلاح نظام اداري و مواردي از اين قبيل كه به بحث ارتقاء كاركنان و مجموعه دانشگاه كمك مي كند در تحول اداري پيگيري مي شود.

بازنگري و تشكيلات تفصيلي ساختار سازماني مجموعه واحدهاي دانشگاه در حال پيگيري و بروز رساني است

مدير نوسازي و تحول اداري دانشگاه از ايجاد 70 رديف پست سازماني هيات علمي براي دانشگاه در سال گذشته خبر داد و گفت: به دنبال سفر وزير بهداشت در سال 93 و درخواست معاونت آموزشي و تاكيد معاونت توسعه مديريت منابع دانشگاه پيگيري اين مورد انجام شد.

مهرانپور اضافه كرد: تصويب تشكيلات تفصيلي بيمارستان 32 تختخوابي بشرويه كه از مدت ها به دنبال آن بوديم و تصويب تشكيلات تفصيلي دانشكده پرستاري طبس كه موافقت اصولي از مدتي قبل تر داشت و معاونت آموزشي موافقت قطعي آن را اخذ كرد نيز در سال گذشته انجام شد.

وي با بيان اينكه بعد از ابلاغ تشكيلات تفصيلي، مجوز استخدامي در حوزه نيروي انساني پيگيري مي شود خاطرنشان كرد: بعد از اخذ مجوز از وزارت بهداشت، كاركنان از طريق آزمون و اعضاي هيات علمي از طريق فراخوان و طي مراحل قانوني جذب دستگاه مي شوند.

مدير نوسازي و تحول اداري دانشگاه با بيان اينكه بازنگري تشكيلات تفصيلي بيمارستان ها در دستور كار مركز توسعه مديريت و تحول اداري وزارت بهداشت قرار گرفته است اشاره اي به وضعيت تشكيلات بيمارستان هاي استان نمود و گفت: در سال 94 موفق شديم تشكيلات تفصيلي مراكز آموزشي درماني امام رضا(ع) و وليعصر(عج) بيرجند، شهيد مصطفي خميني طبس را دريافت كنيم و حتي مجوز استخدام آنها ابلاغ شد و تا حدودي نيروي انساني مورد نياز پوشش داده شد.

مهرانپور با اظهار اينكه بازنگري تشكيلات تفصيلي ساير بيمارستان ها در حال پيگيري و بروز رساني است اظهار داشت: سال گذشته در مركز آموزشي درماني امام رضا(ع) 130 مورد افزايش پست سازماني، وليعصر(عج)رشد 2 برابري و در بيمارستان طبس نزديك به 3 برابر رشد ارتقاء تشكيلات تفصيلي داشته ايم.

وي خاطرنشان كرد: انشالله امسال پيگيري در خصوص ابلاغ تشكيلات تفصيلي مركزآموزشي درماني پژوهشي رازي را نيز تا حصول نتيجه در دستور كار خواهيم داشت.

مدير نوسازي و تحول اداري با بيان اينكه بازنگري تشكيلات دانشكده ها، اورژانس ها و... در دستور كار است گفت: ساختار سازماني دانشگاه و نمودار سازماني ستاد دانشگاه با توجه به ابلاغيه وزارت بهداشت در سال 93 به هيات امناي دانشگاه، اصلا پاسخگوي نياز نيست كه با تاكيد رئيس دانشگاه و پيگيري هاي متعدد هئيت رئيسه انجام شده، بازنگري تشكيلات ستاد در اولويت قرار دارد

مهرانپور اضافه كرد: گاهاً همكاران ستادي به دليل نبود پست سازماني، مدت 7 الي 8 سال با يك ابلاغ انشايي فعاليت مي كنند اما نتوانستند از مزاياي پست در حكم استخدامي خود استفاده كنند.

قول مساعد رئيس مركز توسعه مديريت و تحول اداري وزارت بهداشت براي پيگيري رفع مشكلات دانشگاه

وي اشاره اي به سفر دكتر سالاريان زاده رئيس مركز توسعه مديريت و تحول اداري وزارت بهداشت در هفته گذشته به دانشگاه داشت و گفت:  بازديد از شبكه هاي بهداشتي درماني سربيشه، نهبندان و بيمارستان هاي اين دو شهر و برگزاري نشست هئيت رئيسه دانشگاه از برنامه هاي اين سفر بود

مدير نوسازي و تحول اداري دانشگاه اضافه كرد: در اين بازديدها دكتر سالاريان زاده از نزديك در جريان مشكلات ساختاري دانشگاه قرار گرفت و قول هاي مساعدي براي پيگيري رفع مشكلات و نيازهاي دانشگاه داد.

مهرانپور با تشكر ويژه از حمايت هاي معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه كه براي تحقق اهداف اين مديريت پشتيبان و همراه ما هستند و كمك هاي شاياني دارند گفت: از زحمات همكاران مديريت نوسازي و تحول اداري نيز كه عليرغم كمبود نيروي انساني با توانمندي بالا و تعهد به فعاليت مشغول هستند قدرداني مي كنم و اميدوارم در سال 95 بتوانيم با همت و تلاشي بيشتر براي ارتقاء دانشگاه گام برداريم.
 
منبع:
مديريت نوسازي و تحول اداري
تعداد بازدید:
2476
تاریخ:
1395/03/18
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal